Schlagwörter

, , , ,

Dzień dobry Polska! Kaczka pieprzy cię :mrgreen:
5v12polska… I wreszcie chcę złożyć Polsce gra­tulacje w związku z obchodzoną nie­dawno 225. rocznicą uchwalenia kon­sty­tucji – najstarszej pisanej kon­sty­tucji w Europie. Wiele to mówi o dłu­go­trwałej tęsknocie narodu polskiego za wolnością i niepodległością. Odro­dzenie polskiej dem­okracji po zimnej wojnie stało się in­spiracją dla miesz­kańców całej Europy i całego świata, Ameryki nie wyłączając. Albowiem postęp poczyniony przez Polskę do­wo­dzi, że demo­kracja i pluralizm nie są przypisane szczególnie jakimkolwiek kul­turom czy państwom, lecz opisują uniwersalne wartości. Podstawą amerykańskiej poli­tyki zagranicznej jest za­sa­da, że mówimy głośno o tych wartościach na całym świecie, nawet z naszymi najbliższymi sojusznikami.
W tym właśnie duchu wyraziłem w rozmowie z prezydentem Dudą naszą troskę w związku z pewnymi działaniami oraz impasem wokół Trybunału Konsty­tu­cyj­ne­go. Podkreśliłem przy tym, że odnosimy się z pełnym poszanowaniem do su­we­renności Polski, odno­towałem też, że par­lament pracuje nad ważnymi rozwią­zaniami ustawo­dawczymi w tym zakresie, choć wymagać to będzie jeszcze więcej pracy. Jako przyjaciel i sojusznik zaapelowaliśmy do wszystkich stron o wspólne działania dla dobra polskich instytucji demo­kratycznych. To właśnie bowiem czyni z nas demokracje – nie słowa zapisane w konstytucji czy fakt udziału w wyborach, ale instytucje, na których na co dzień polegamy, takie jak rządy prawa, niezależne sądownictwo i wolne media. Wiem, że są to wartości, na których zależy prezydentowi. Te właśnie wartości leżą u podstaw naszego Sojuszu, który został zbudowany, jak to zapisano w Traktacie Półno­cnoatlan­tyckim, „na zasadach demokracji, wolności jednostki i rządów prawa”.

OK, die erste Zeile ist nicht von Barack, sondern von nobody 😎 und der Rest nur der entscheidende Auszug. Hier das vollständige Original (PDF).

Das White House hat Obamas kurze Ansprache vor der Presse beim NATO-Gipfel auf Polnisch ins Netz gestellt, nachdem TVP den Inhalt völlig verdreht hat. In­zwischen wurde gegen TVP Klage erhoben wegen der Entensauerei (Gazeta wyborcza).

Jan Dworak, der Vorsitzende des polnischen Rundfunkrats KRRiT, erklärte, dass selbst Polens kommunistische Führung es nicht wagt habe, die Rede von US-Präsidenten Jimmy Carter in Warschau zu verändern.